• Profil školy

    •  

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/general/info.png Ponúkame žiakom  

     Škola žiakom ponúka tieto možnosti:                                           

     • Jednozmenné vyučovanie pre 1. až  9. ročník
     • Školský klub detí od 6:30 do 17:00 hod.
     • Stravovanie v školskej jedálni
     • Rozšírené vyučovanie anglického jazyka
     • Vyučovanie metódou CLIL
     • Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
     • Vyučovanie ruského a nemeckého jazyka od 7. ročníka
     • Individuálny rozvoj schopností žiakov
     • Nízke počty žiakov v triedach
     • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II. stupňa  
     • Škola v prírode pre I. stupeň
     • Rôznorodá krúžková činnosť

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/teacher.png ŠTRUKTÚRA ŠKOLY

     Riaditeľka školy:

     Mgr. Karin Fabian  Kusovská

      

     Štatutárna zástupkyňa RŠ pre ZŠ:

     PaedDr. Dagmar Petláková

      

     Zástupkyňa RŠ pre MŠ:

     Monika Motyčková

      

     Vedúca hospodárskeho úseku:

     Katarína Margetínová

      

     Výchovná poradkyňa:

     Mgr. Renáta Zenníková 

     Konzultačné hodiny: utorok od 14:00 do 15:00 hod.

     Viac informácií -  Výchovné poradenstvo

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/skins/clipart/clipart43.jpg Triedy a mená triednych učiteľov:

     1.A trieda – Mgr. Katarína Šimkovičová

     2.A trieda – Mgr. Iveta Petrášová

     2.B trieda – Mgr. Róbert Valovič

     3.A trieda – Mgr. Martina Seitlerová (v.z. Mgr. Erika Valková)

     4.A trieda – Mgr. Denisa Kollárová

     5.A trieda – RNDr. Katarína Šišanová

     6.A trieda – Mgr. Miroslava Kovalinková

     7.A trieda – Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová

     8.A trieda – Mgr.  Renáta Zenníková

     9.A trieda – Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/datetime/clock2.png Harmonogram vyučovacích hodín:

     1.  hodina   08:00   -    08:45     

     2.  hodina   08:55   -    09:40       

     3.  hodina   09:55   -   10:40

     4.  hodina   10:55   -   11:40         

     5.  hodina   11:50   -   12:35  

     6.  hodina   12:45   -   13:30

     7.  hodina   14:00   -   14:45 

     8.  hodina   14:50   -   15:35            

      

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/freetime/lego_piece.png Školský klub detí:

     1. – 4. Ročník

     Vychovávateľky:    Bc. Jana Ščípová

                                       Ingrid Turčányová

     Ranná zmena od 6:30 do 7:45 hod.

     Popoludňajšia zmena od 11:40 do 17:00 hod.

     Poplatok za ŠKD je 5€ mesačne.

      

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/general/teachers_day.png Krúžky a vedúci krúžkov:

     Drama English                                                         - Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová

     Turistický krúžok pre 5.-9. ročník                        - RNDr. Katarína Šišanová

     Moderná gymnastika                                             - Mgr. Martina Seitlerová

     Syslák športovec                                                     - Mgr.  Renáta Zenníková

     Crazy Art                                                                - Mgr. Denisa Kollárová

     Šikovníček                                                               - Mgr. Iveta Petrášová

     Svet okolo nás                                                         - Mgr. Zuzana Blaškovičová

     Smart Kids                                                              - Mgr. Róbert Valovič

     Strelecký                                                                  - pán  Dušan Petroff

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/teacher.png  Aprobácie vyučujúcich:

     Mgr. Denisa Kollárová                               - I. stupeň

     Mgr. Miroslava Kovalinková                    - nemecký jazyk

     Mgr. Bibiana Kuliková                              - slovenský jazyk, geografia

     Mgr. Karin Fabian Kusovská                    - slovenský jazyk, anglický jazyk

     Ingrid Turčányová                                       - vychovávateľka ŠKD

     PaedDr. Dagmar Petláková                        - I. stupeň, etická výchova

     Mgr. Iveta Petrášová                                     - I. stupeň

     Mgr. Martina Seitlerová                              - I. stupeň, anglický jazyk

     Bc. Jana Ščípová                                           - vychovávateľka ŠKD

     Mgr. Katarína Šimkovičová                           - I. stupeň

     RNDr. Katarína Šišanová                           - matematika, geografia

     Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová           - anglický jazyk, slovenský jazyk

     Mgr. Zuzana Blaškovičová                          - biológia, chémia

     Mgr. Erika Valková                                      - I. stupeň, ruský jazyk

     Mgr. Róbert Valovič                                     - anglický jazyk

     Mgr. Renáta Zenníková                              - slovenský jazyk, dejepis

      

                                                                            

                                                                           

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie