• História školy

    •  ZÁKLADNÁ  ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,

      BANANSKÁ 46, 921 01  BANKA

      História školy:

          Škola má dlhoročnú históriu. V roku 1930 bola zriadená v Banke Obecná ľudová škola. V rokoch  1935 - 37 sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo na čele so Silvestrom Rybárikom postaviť v obci novú školskú budovu. Vyučovať sa v nej začalo 1. septembra 1937  a  mala 6 učební. Svojmu poslaniu slúži dodnes. V roku 1953 bola zriadená Osemročná škola v Banke s ôsmimi triedami a zaviedlo sa čiastočné dvojzmenné vyučovanie pre nedostatok priestorov.  Od roku 1973 sa obec Banka stala miestnou časťou mesta Piešťany. Škola dostala názov 6. ZDŠ v Piešťanoch, Banka, okres Trnava. V roku 1974 sa v škole nainštalovalo ústredné kúrenie a v roku 1975 pribudla školská družina. Škola v Banke bola v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch  20. storočia známa úspechmi v oblasti telesnej a brannej výchovy. Žiaci pod vedením učiteľa Bernarda Hulmana získali viacero popredných umiestnení v okresných, krajských, republikových a celoštátnych súťažiach. V roku 1995 sa obec osamostatnila, škola sa premenovala na  Základnú školu v  Banke.

          Vďaka sponzorským aktivitám vedenia školy a rodičovskej rady v roku 2002 podarilo sa vytvoriť priestory pre dve triedy a odstrániť zmennosť vyučovania na I. stupni. Od 1. mája 2002 je v škole jednozmenné vyučovanie pre všetkých žiakov.

          V súčasnom období naďalej zastáva významné miesto vo verejnom živote obce.

          HISTÓRIA ŠKOLY

      

      

      

      

      

     Súčasnosť  ZŠ s MŠ v Banke:

      Škola je plnoorganizovaná, s  právnou subjektivitou od 1.januára 2002. Jej zriaďovateľom je od 1.júla 2002 obec Banka. Od 1.8.2004 je spojená s materskou školou.

       

     Materská škola poskytuje predškolskú prípravu. Má 1 triedu mladších žiakov a 1 triedu starších žiakov.  Vytvorením  príležitosti navštevovať materskú školu sa rešpektuje sociálna potreba dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi. Najdôležitejšími vývinovými úspechmi predškolského veku sú osvojenie reči a socializácia dieťaťa, ktorá sa završuje dosiahnutím sociálnej spôsobilosti dieťaťa predškolského veku, ako jednej  zo zložiek školskej zrelosti alebo školskej pripravenosti. Deti nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych, doposiaľ neznámych oblastiach. Učiteľky MŠ sa snažia usporiadať denné činnosti tak, aby sa život v materskej škole stal pre deti radostný, zaujímavý a príťažlivý. V školskom roku 2010/2011 je zapísaných 38 detí s celodennou starostlivosťou.

         

     Základná škola má  10  tried 1. až  9. ročníka, poskytuje základné vzdelanie.

     Žiaci majú možnosť navštevovať školský klub detí a stravovať sa v školskej jedálni. V triedach sú menšie počty detí, čo umožňuje venovať primeranú pozornosť všetkým deťom. Pomáhať  slabšie prospievajúcim žiakom, vyhľadávať talentovaných, rozvíjať ich schopnosti a umožniť im preukázať svoj talent od školských kôl až po krajské, celoštátne a medzinárodné súťaže.

     V škole sa vyučuje anglický jazyk ako hlavný cudzí jazyk už od 1. ročníka a v roku 2017/2018 sme otvorili okrem klasickej aj 1. bilingválnu triedu, v ktorej sa vyučuje metódou CLIL. Od 7. ročníka  sa na základe Školského vzdelávacieho programu učia ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk. Žiaci sú dostatočne jazykovo pripravení na zvládnutie základnej komunikácie v cudzom jazyku.

     Od septembra 2002 má škola počítačovú triedu, od roku 2003 dve odborné počítačové učebne, od roku 2008 aj tretiu – pohyblivú - PC učebňu. Vďaka projektu eSlovakia s internetom. Prostredníctvom projektu Zdravá škola už 14. rok propagujeme zdravý spôsob života. Podporou zdravej výživy je zavedenie mliečneho a ovocného dňa v týždni na I. stupni v rámci desiatového programu. Už niekoľký rok je naša škola zapojená do Európskeho programu podpory konzumácie ovocia v školách, na základe ktorého dostávajú všetci žiaci týždenne buď jablkovú šťavu, alebo jablko. V rámci projektu ALINO  sa zameriavame na  environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia.

     Vďaka projektu Otvorená škola, ktorý vypracoval obecný úrad v spolupráci s vedením školy, a vďaka sponzorom  má škola zrekonštruované polyfunkčné ihrisko s pevnou plochou. Tieto aktivity  čiastočne nahrádzajú chýbajúcu telocvičňu.

     Získané poznatky z jednotlivých predmetov si majú možnosť žiaci rozšíriť počas exkurzií, ktoré sú odborne zamerané a poskytujú im širší rozhľad.

     Budúcnosť školy:

     Napriek všetkým uvedeným aktivitám škola v oboch prevádzkach (ZŠ a MŠ) pociťuje nedostatok priestorov. Túto skutočnosťchcevyriešiť stavbou telocvične a ďalších potrebných miestností v spolupráci s Obecným úradom v Banke, rodičmi a sponzormi. Prvý krok k realizácii urobili Obecný úrad v Banke a vedenie školy odovzdaním viacerých projektov, ktorými sa uchádzajú o finančné prostriedky.    Ďalším cieľom je pokračovať v uplatňovaní tvorivých foriem a metód, humanizovať prácu v škole tak, aby žiak dokázal spracovať a využiť získané informácie z jednotlivých predmetov, osvojil si dobré komunikačné zručnosti v materinskom i cudzom jazyku, vedel zvládnuť pracovnú a psychickú záťaž a dôveroval vlastným silám.               

     V oblasti výchovy a vzdelávania žiakov chceme ešte kvalitnejšie pokračovať v tradícii bezproblémového prechodu cez jednotlivé stupne školskej dochádzky. Od školského roku 2005/2006 sme rozšírili  zameranie školy na vyučovanie cudzích jazykov. V tomto trende chceme pokračovať i naďalej.  

     Od septembra 2004 sa formou vzdelávacích poukazov rozšírila krúžková činnosť v základnej škole. Vedúcimi krúžkov sú  pedagogickí zamestnanci našej školy.

     Naším cieľom je, aby každý žiak  ukončil školskú dochádzku v našej škole počítačovo gramotný, jazykovo zdatný, všestranne vzdelaný, aby vedel o svojich kvalitách a snažil sa ich ďalej rozvíjať tak, aby bol dobre pripravený pre svoj budúci život.

      

      Do galérie HISTÓRIA ŠKOLY boli nahraté fotografie.

      

     Kontakt: Základná škola s materskou školou, Bananská 46, 921 01 Banka

                     č. tel. : 033/7722620   základná škola

                     mobil: 0905992379

                                 033/7745315   materská škola

                     E-mail: zsbanka@gmail.com

                       skolkabanka@centrum.sk

      

                                                                            

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie